Regulamin wypożyczalni samochodów Minicity.pl

1. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE
Operatorem wypożyczalni samochodów Minicity.pl jest firma Be-Lux Sławomir Lampkowski Ul. Pałacowa 35, 80-180 Kowale (NIP 5842020514; REGON 220967625) w dalszej części zwana Wynajmującym. Przekazany w użytkowanie odpłatnie pojazd wskazany jest na pierwszej stronie umowy najmu. Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA na pierwszej stronie Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy oraz ukończone minimum 21 lat.

2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE NAJMU
Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej na umowy najmu. Minimalny okres najmu to 24 godziny licząc od godziny określonej w umowie najmu. Okres najmu jest określony w postanowieniach zawartych na umowie najmu. Wydłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego, w przypadku zmiany terminu zwrotu pojazdu Wynajmujący musi zostać niezwłocznie poinformowany, nie później niż 24 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w oddziale Wynajmującego lub w ustalonym przez obie strony miejscu. Płatność za wydłużony okres najmu musi zostać uregulowana w momencie przedłużania wynajmu. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przewłaszczenie i może zostać zgłoszone Policji.
Przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 59 minut ponad okres uwzględniony w Umowie najmu powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu.

3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w Umowie Najmu.
Opłata za cały okres wynajmu określonego w Umowie Najmu pobierana jest z góry zgodnie z wyceną Wynajmującego obowiązującą w dniu zawarcia Umowy.  Płatność możliwa jest po dokonaniu rezerwacji kartą płatniczą, debetową, kartą kredytową lub przelewem podczas podpisywania Umowy Najmu w siedzibie wynajmującego lub w miejscu zatwierdzonym przez obie strony.
Płatność gotówką możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu przez MINICITY car rental and fleet management.
Wynajmujący ustala kaucję za wynajmowany pojazd w wysokości wskazanej dla danej klasy pojazdów, lecz nie mniejszej niż 500zł brutto. W takim przypadku wysokość kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdów jest wpisana we właściwym miejscu na pierwszej stronie Umowy Najmu oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwracana w terminie do 30 dni od zwrotu pojazdu pod warunkiem, iż stan pojazdu jest zgodny z warunkami niniejszej Umowy.
Za wpłatę kaucji opisanej w pkt. 3 uważa się również zablokowanie środków na karcie kredytowej lub debetowej Najemcy (pre-autoryzacja). Najemca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Wynajmującego operacji odnawiania pre-autoryazji kwoty ustalonej kaucji widniejącej na umowie do chwili zwrotu samochodu bez fizycznego udziału karty płatniczej.

4. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU
Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy lub w innym terminie ustalonym przez obie strony. Pojazd jest przekazywany z pełnym zbiornikiem paliwa. Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan Pojazdu był dobry, bez żadnych wad czy usterek, które nie zostały zgłoszone przy jego odbiorze.
Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w miejscu i czasie określonym w Umowie. Pojazd powinien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W razie zwrotu przez Najemcę pojazdu niedotankowanego zostanie on obciążony opłatą usługową w wysokości 50 zł brutto plus koszt dotankowanego paliwa według obowiązujących na dzień zwrotu pojazdu cen rynkowych paliwa. Stan zwracanego Pojazdu powinien być nie gorszy niż w chwili jego odbioru przez Najemcę. Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.

5. UBEZPIECZENIE POJAZDU
Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, które zwalniają Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniem:
-umyślnego uszkodzenia pojazdu,
-uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu,
-uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
-uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej 30 km/h lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
-przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
-przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych,
-szkody częściowe rozliczane z polisy Auto Casco powodują obciążenie Najemcy opłatą za udział własny w szkodzie odpowiednio do wybranego przez Wynajmującego pakietu bezpieczeństwa, który określony jest na umowie najmu.

6. OBOWIĄZKI NAJEMCY ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
Najemca w czasie obowiązywania niniejszej Umowy najmu zobowiązuje się:
-przestrzegać zasady normalnego użytkowania pojazdu;
-używać wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu;
-do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy;
-wykonywać codzienną obsługę Pojazdu oraz stosować się do instrukcji obsługi Pojazdu;
-zwracać szczególną uwagę na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem;
-stosować odpowiedni rodzaj paliwa zgodny z instrukcją obsługi Pojazdu;
-utrzymywać pojazd w należytej czystości.

  Wynajęty pojazd nie może być używany:
-do holowania innych pojazdów;
-w wyścigach rajdowych oraz braniu udziału w jakichkolwiek zawodach;
-przez kierowcę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;
-wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;
-poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego;

Zabrania się:
-zakaz użytkowania auta przez osoby niewpisane do umowy
-palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w wynajmowanym pojeździe;
-przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu;
-dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.
-przewożenia zwierząt bez zgody wynajmującego

W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy:
-niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;
-powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby;
-zabezpieczyć pojazd;
-uzyskać dokumenty i informacje niezbędne do likwidacji szkody (oświadczenie sprawcy szkody, w tym dane uczestników, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy wraz z danymi ubezpieczyciela, notatka Policji).

Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w wynajmowanym Pojeździe należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

7. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu.
W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien mieć standard odpowiadający samochodowi wynajętemu, a jeżeli standard jest niższy, to czynsz zostanie obniżony. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje w przypadkach:
-postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta;
-postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC;
-unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8. DODATKOWE OPŁATY I KARY Z TYTUŁU WYNAJMU
Zwrot nieposprzątanego lub nieumytego auta osobowego – 50 PLN
Zwrot samochodu z nietrwałymi (dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, bagażniku – 350 PLN
Szkoda powstała w trakcie najmu nie rozliczania z tytułu OC sprawcy – segment A,B,C – 1500 PLN pozostałe 2500 PLN
Utrata gwarancji na samochód z winy najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 5000 PLN
Zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem – 2500 zł
Opłata za przewóz zwierząt bez zgody wynajmującego – 500 PLN
Przekazanie danych najemcy na życzenie upoważnionym organom (Policja) – 150 PLN
Opłata administracyjna za obsługę szkody – 300 PLN
Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu na życzenie klienta – 300 PLN
Brak lub uszkodzenie tablicy, naklejki rejestracyjnej dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – 300 PLN brutto za każdy z elementów
Brak lub uszkodzenie klucza pojazdu – 2000 PLN
Brak lub uszkodzenie kołpaka – 200 PLN
Brak lub uszkodzenie felgi aluminiowej lub opony– 500 PLN
Brak lub uszkodzenie oznaczeń firmowych MINICITY (naklejki, ramki, itd) – 200 PLN
Udostępnienie pojazdu osobie niewpisanej do umowy najmu – 500 PLN
Wyjazd za granicę RP bez zgody wynajmującego – 1500 PLN
Przekroczenie limitu kilometrów:
Koszt przekroczenia limitu kilometrów 0,25 PLN za każdy kilometr.
Dotyczy tylko opcji z limitem kilometrów.
W momencie powstania szkody w okresie najmu, najemca zobowiązuje się do zapłaty udziału własnego w odpowiedniej wysokości, chyba że została wykupiona opcja ochrony w momencie podpisywania umowy najmu i została wpisana na pierwszej stronie umowy.
Za palenie, spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w pojeździe na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdu.
W razie spowodowania szkody w pojeździe pod wpływem niedozwolonych substancji Najemca zostanie obciążony w całości kosztami naprawy Pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego.
W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty stanowiącej trzykrotność stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Pojazd jest wyposażony w urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty uprawniony jest do zablokowania pojazdu. Wynajmujący uruchomi pojazd niezwłocznie po zaksięgowaniu należnej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu. Doprowadzenie do sytuacji unieruchomienia pojazdu oraz ponownego uruchomienia skutkuje obciążeniem Najemcy opłatą administracyjną w wysokości 100 PLN.

9. DANE OSOBOWE
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.

10.  REKLAMACJE
-Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail: reklamacje@minicity.pl
-W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne lub w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania reklamacji w ciągu 7 dni od dnia złożenia.
-Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
kontakt
przedmiot reklamacji,
okoliczności uzasadniające reklamację,
datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
żądanie Klienta,
numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.
– za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Be-Lux Sławomir Lampkowski treści reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
– zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za usługi. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
– Be-Lux Sławomir Lampkowski rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
– odpowiedź na reklamację złożoną przez Klienta udzielona zostanie w formie pisemnej jeżeli w takiej formie wpłynęła lub w formie elektronicznej jeżeli w takiej formie wpłynęła. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
– spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Be-Lux Sławomir Lampkowski w zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.